مراسم به آب اندازی نفتکش ایران فهیم - 1391/12/05

نوع فعالیت: 
کشتیرانی